onsdag 23 april 2008

Kulturlivet kan fördjupa integrationen i Öresundsregionen

Med bron över Öresund har två länder knutit starkare band med varandra. Band som, i det dagliga livet, stödjer och utvecklar många samarbeten över sundet. Näringslivet, universitetsvärlden och politiska organ har sedan länge institutioner som värnar specifika intressen i Öresundsregionen. Även i kulturlivet, bland konstnärer och kulturinstitutioner, finns återkommande projekt och långsiktiga samarbeten. Dessa fysiska och immateriella broar är väsentliga för regionens ekonomiska, sociala och kulturella utveckling.

Danskar och svenskar uppfattar, sedan bron öppnades, i allt högre grad Öresundsregionen som en gemensam region för handel, arbete, studier, turism och kulturliv. Inte minst kulturarvet och den gemensamma historien förenar folken på tvärs över nationsgränsen i Öresund. Befolkningen på båda sidor sundet har bevisligen blivit rörligare. Integrationen över den dansk-svenska gränsen är en berättelse om framgång. Men framgången vore mer fullständig, och få en djupare innebörd, om integrationen även omfattade de många som har sitt ursprung i andra länder än Danmark och Sverige.

Sedan decennier har stora migrationsströmmar nått Danmark och Sverige, många av invandrarna och flyktingarna har bosatt sig i Öresundsregionen. Livet i det nya landet har varit, och fortfarande är, fullt av omställningar, ibland av förändringar som leder till utanförskap. Alltför ofta innebär utanförskapet att en invandrad konstnär, eller en konstnär på flykt, överger sin profession eller tystnar som konstnärer. Dessa personers specifika erfarenheter, tankar och känslor, som vi alla skulle berikas av, får inte den nödvändiga gestaltningen, eftersom deras röst som konstnärer inte längre hörs.

Att synliggöra och utveckla den kulturella mångfalden ligger i allas intresse. Den enskilde individen, såväl som samhället i stort, gagnas av öppenhet och intresse för nya eller annorlunda perspektiv på tillvaron. För att utveckla mångfalden inom kulturlivet krävs att konstnärer, oavsett etnicitet, religiös tillhörighet och kulturell bakgrund, får tillgång till de offentliga rummen. Relationen mellan etablerade kulturinstitutioner och konstnärer i ett kulturellt betingat utanförskap måste förändras. Med hjälp av nätverk, möten, dialog och samarbete kan utanförskapet brytas. Men samarbetet måste vara inriktat på kvalitet och frivillighet, inte på kvotering och tvång.

Idag saknas nätverken som spänner över konstarter och genrer, och väver samman frilansande konstnärer och konstnärer med fast punkt i en institution. Mötesplatser, på båda sidor sundet, behöver utnyttjas intensivare för nätverksbyggande, för seminarier och öppna diskussionsfora.

Med föreningen Telos vill vi ta initiativ till ett nätverksbyggande som stimulerar till kulturell växt och bidrar till att den kulturella mångfalden synliggörs och utvecklas i Öresundsregionen. Vi vill bidra till nätverk som präglas av professionalism, hög konstnärlig kvalitet och ett inbjudande och folkbildande arbetssätt. Samarbetet, över sundet och mellan aktörer inom kulturlivet, bör byggas på en lärande inställning. Goda exempel på dansk eller svensk grund bör studeras, jämföras och bidra till kunskapsspridning och offentlig debatt, i regionens större kommuner, och i de mindre orterna.

Med Författar- och musikaftnarna i Maglehem i sommar inleder föreningen Telos sin verksamhet. De fyra evenemang i östskånska Maglehem, med start den 2 juli, är ett samarbete mellan föreningen, Kristianstads kommun, Musik i Syd och Svenska kyrkan.

Vi ser fram emot ytterligare samarbeten med kommuner, institutioner och organisationer på båda sidor Öresund.

För föreningen Telos

Aldo Iskra, ordförande
Ann Heberlein, vice ordförande
Nicolai Vemming, ledamot

Inga kommentarer:


View My Stats